Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Blithe Yang
18:06
y
Long DANG
22:35
yes
Long DANG
25:06
y
Ho CHAN
25:11
yes
Tianyi JIANG
25:12
ys
🐦
26:33
yes
Long DANG
29:42
y
Zhiyi XING
33:13
ys
Fung Tin YIP
33:20
ys
Zhaobang ZHU
33:21
ys
Long DANG
36:09
y
Long DANG
44:22
yes
Ho CHAN
44:25
yes
Zhiyi XING
51:03
y
Jiaxin LI
51:07
ys
Long DANG
52:47
yes
Ho CHAN
59:50
n*m
Long DANG
59:52
mn
Yu Yeung POON
59:52
mn
Zhaobang ZHU
59:54
mn
Zhiyi XING
01:05:22
ys
Zhaobang ZHU
01:05:24
ys
Jiaxin LI
01:05:54
thx
Junda ZHOU
01:06:01
thx
🐦
01:06:02
thx
Lok Ming LUI
01:06:06
Thank you everyone for attending the lecture. I will see you again next Tuesday.
Tianyi JIANG
01:06:13
Thanks