Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Long DANG
12:27
yes
Tianyi JIANG
20:19
ys
Long DANG
21:54
yes
Yu Hon WONG
21:55
yes
Chuyao LI
21:56
yes
>-<
23:04
x_x
Chuyao LI
25:57
yes
Long DANG
28:27
y
Zhiyi XING
29:24
Iv should be In where n=dim(V)?
Ho CHAN
30:45
yes
Long DANG
37:09
y
Zhiyi XING
42:00
ys
Ho CHAN
42:01
yes
Zhaobang ZHU
42:03
ys
Ho CHAN
45:13
I
Tianyi JIANG
45:15
+i
Ho CHAN
45:16
-i
Tianyi JIANG
45:18
-i
Long DANG
53:20
yes
Chuyao LI
55:06
yes
Zhiyi XING
59:49
ys
Long DANG
59:49
yes
Ho CHAN
01:01:50
ys
Chuyao LI
01:01:52
yes
Chuyao LI
01:03:25
yes
Ho CHAN
01:03:26
yes
Ho CHAN
01:05:57
This is powerful
Chuyao LI
01:09:36
yes
Chuyao LI
01:15:43
yes
Ho CHAN
01:17:09
dim(V) ?
Long DANG
01:19:17
yes
Yik Lok YEUNG
01:20:06
2
Chuyao LI
01:31:38
yes
Long DANG
01:31:39
yes
Fung Tin YIP
01:35:23
ys
Chuyao LI
01:41:24
yes
Hung Hei LEUNG
01:41:37
ys
Long DANG
01:51:59
yes
Chuyao LI
01:52:28
thx bye
Jiaxin LI
01:52:29
thx
Lok Ming LUI
01:52:34
Thank you for attending the lecture.
Junda ZHOU
01:52:35
Thanks bye