Zoom Logo

CSCI 5440: Cryptography - Shared screen with speaker view
Ruiyuan GAO
04:09
yes
Jinming WU
04:10
yes
Ruiyuan GAO
05:02
Cannot see the screen
Ruiyuan GAO
05:26
cannot
Ruiyuan GAO
05:31
Ok now
Zhao Jia
14:34
clear
Yinxi LIU
14:36
yes
Zhao Jia
19:15
I cannot see the screen updating
Ruiyuan GAO
19:19
I can only see a stuck screen
Kit Fung
19:32
Is screen sharing freezed?
Ruiyuan GAO
19:55
ok
Xin DENG
19:58
yeah
Zhao Jia
20:02
ok
邓xx
41:06
denominator 0