Zoom Logo

Math2040B (Lecture) - Shared screen with speaker view
Tianyi JIANG
24:24
ys
Yik Lok YEUNG
24:26
yes
Tianyi JIANG
24:31
ys
Tianyi JIANG
24:40
ys
Fung Tin YIP
28:13
ys
Ho CHAN
31:48
ys
Yik Lok YEUNG
32:03
ok
Daoyuan CHEN
32:05
ys
Fung Tin YIP
41:37
yes
Yu Yeung POON
41:39
ys
Ho CHAN
45:03
yes
Hung Hei LEUNG
45:03
yes
Fung Tin YIP
45:03
ys
Ting Fung CHAN
45:03
y
Daoyuan CHEN
45:06
y
Ting Fung CHAN
50:24
y
Ho CHAN
50:35
yes
Fung Tin YIP
56:48
yes
Hung Hei LEUNG
56:52
yes
Fung Tin YIP
01:00:37
ys
Ho CHAN
01:00:37
yes
Daoyuan CHEN
01:00:41
y
Hung Hei LEUNG
01:03:02
ok
Fung Tin YIP
01:03:02
yes
Ho CHAN
01:03:04
yes
Ting Fung CHAN
01:03:06
y
Ho CHAN
01:08:33
yes
Fung Tin YIP
01:08:35
yes
Fung Tin YIP
01:11:45
yes
Ho CHAN
01:11:45
y
Ho CHAN
01:11:50
good
Ho CHAN
01:16:48
y
Fung Tin YIP
01:16:49
yes
Ho CHAN
01:19:39
y
Ting Fung CHAN
01:19:43
y
Ho CHAN
01:19:45
very good
Ho CHAN
01:21:14
yes
Hung Hei LEUNG
01:21:39
yes
Ting Fung CHAN
01:23:37
y
Hung Hei LEUNG
01:23:38
yes
Fung Tin YIP
01:23:40
yes
Ho CHAN
01:28:25
y
Fung Tin YIP
01:28:28
yes
Ting Fung CHAN
01:28:33
y
Ting Fung CHAN
01:37:21
y
Weiheng PAN
01:37:23
yes
Yik Lok YEUNG
01:37:25
ok
Ho CHAN
01:39:38
y
Hung Hei LEUNG
01:41:17
yes
Ting Fung CHAN
01:41:22
y
Fung Tin YIP
01:45:19
yes
Ting Fung CHAN
01:45:23
agree
Ho CHAN
01:45:24
y
Ho CHAN
01:53:30
Diagonal
Ho CHAN
01:56:22
y
Ho CHAN
01:56:26
good
Ting Fung CHAN
01:56:27
y
Fung Tin YIP
01:56:28
yes
Hung Hei LEUNG
01:56:30
yes
Lok Ming LUI
01:59:28
Thank you very much for attending the lecture.
Yik Lok YEUNG
01:59:32
ok
Junda ZHOU
01:59:35
received see you
Yik Lok YEUNG
01:59:35
thank you
Ching Yan LI
01:59:40
thank you